22 Regulamin organizacyjny | BIP - "TOLA" Publiczny Żłobek w Tucznie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
"TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin organizacyjny

 

          Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 3/2020

Dyrektor „TOLA” Publicznego Żłobka  w Tucznie

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 „TOLA” PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W TUCZNIE

 

Rozdział I

        Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny „TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku, w tym:

1)      przebieg procesu udzielania świadczeń,

2)      rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,

3)      zadania i organizację Żłobka,

4)      zadania i obowiązki pracowników.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Żłobku – należy przez to rozumieć „TOLA” Publiczny Żłobek w Tucznie,

2)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora „TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie,

3)      Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin organizacyjny „TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie,

4)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut „TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie

5)      Rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 3

1.         Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną gminy Tuczno, działającą jako jednostka budżetowa, powołaną uchwałą nr XVII/359/2018 Rady Miejskiej w  Tucznie z dnia 27.09.2018 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „TOLA” Publiczny Żłobek w Tucznie.

2.         Żłobek działa na podstawie:

a)       statutu „TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie, stanowiącego załącznik do uchwały nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia  25 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie „TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie;

b)      uchwały nr XLVII/360/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Tucznie, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

3.         Żłobek z dniem …28.12.2018……. został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonał Burmistrz Miasta Tuczna pod numerem 04982.

 

§ 4

Żłobek działa w oparciu o:

1.         ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

2.         ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

3.         ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

4.         ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

5.         statut „TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie,

6.         niniejszy regulamin organizacyjny.

 
 

§ 5

Dokumentami związanymi z Regulaminem są:

1.   statut Żłobka,

2.  regulamin pracy Żłobka,

3. zarządzenia i polecenia Dyrektora dotyczące organizacji i zarządzania w Żłobku,

4.     zakresy czynności pracowników Żłobka.  

Rozdział II

Zasady funkcjonowania Żłobka 

§ 6

1.     Żłobek sprawuje opiekę wychowawczo - edukacyjną nad dziećmi w wieku od 1 roku  życia do roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.  Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi mieszkańców z terenu miasta i gminy Tuczno.

2.     Żłobek dysponuje 19 miejscami dla dzieci.

3.  Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dzienny czas pracy wynosi 10 godzin (6:00-16:00) i ustalony jest przez Dyrektora placówki.

4.         Organizacja dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

06:00 - 08:30 

Przyjmowanie dzieci do Żłobka.

Zabawy dowolne.

                            08:30 - 09:30                                                                                                                                                                           

Śniadanie

Mycie rąk, śniadanie, kultura spożywania posiłku w grupie, kształtowanie nawyków.

 

09:30 - 11:15

Rozwijanie mowy i myślenia

Zabawy edukacyjno-ogólnorozwojowe

Zajęcia rozwojowe, edukacyjne i gimnastyczne

 

11:15 - 12:00

Obiad (I danie)

Mycie rąk

Obiad

 

12:00 - 13:30

Drzemka

 

13:30 - 14:00

Obiad (II danie)

Mycie rąk, obiad

 

14:00 - 16:00

Muzykoterapia, Bajkoterapia.

Działania wspierające dziecko w trudnych sytuacjach emocjonalnych (proces adaptacyjny),

zabawy swobodne, odbiór dzieci przez rodziców, pożegnanie.

 

5.         Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka powyżej 10-ciu godzin w żłobku jest dodatkowo płatny zgodnie z zapisem w zarządzeniu. 

6.         W okresie wakacji możliwa jest przerwa na okres 1 miesiąca - urlopowanie, kiedy dziecko nie tracąc miejsca w placówce do dalszego korzystania i nie ponosząc odpłatności nie uczęszcza do Żłobka (taka możliwość istnieje na pisemny wniosek rodzica).

7. Żłobek funkcjonuje cały rok za wyjątkiem miesięcznej przerwy remontowo-porządkowej (lipiec).

8.  Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami w celu zapewnienia dzieciom przebywającym w Żłobku troskliwej, serdecznej i zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki.

 

§ 7

1.         Żłobek prowadzi dokumentację organizacyjną i finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.         Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

 

§ 8

Do podstawowych zadań Żłobka należy:

  1. Zapewnienie dziecku warunków bytowania zbliżonych do warunków domowych zgodnie z jego potrzebami w placówce spełniającej wymagania lokalowe, sanitarne i ochrony przeciwpożarowej.
  2. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, poszanowania godności osobistej oraz podmiotowego traktowania.
  3. Zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenie nawyków higienicznych.

4. Codzienne prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi zgodnie z rozwojem psychomotorycznym, emocjonalnym i społecznym dziecka.

5. Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie odpowiednich zajęć z elementami edukacyjnymi uwzględniając możliwości oraz potrzeby dziecka.

6. Systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem.

7.     Zapewnienie dzieciom odpowiedniej higieny snu i wypoczynku.

8. Zapewnienie dzieciom wyżywienia zgodnego z wszystkimi obowiązującymi normami żywieniowymi odpowiednimi dla danego okresu rozwojowego.

9.   Bieżący kontakt z rodzicami dzieci w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju.

 

Rozdział III

Przebieg procesu udzielania świadczeń, prawa i obowiązki rodziców/opiekunów

 

§ 9

1.     Do Żłobka przyprowadza się tylko zdrowe dzieci. Dzieci chore (przeziębione, zakatarzone, kaszlące) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Pielęgniarka, opiekun mają prawo nie przyjąć chorego dziecka.

2.        W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych w ciągu dnia, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej, zawiadamia się rodziców telefonicznie i odsyła się dziecko wraz z rodzicami lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Rodzice dzieci nieuczęszczających do Żłobka z powodu choroby, przed ponownym przyjęciem muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka (zaświadczenie ważne jest 3 dni).

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zwolnić z obowiązku przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3. tego paragrafu.

5.    Rodzice powinni powiadomić pracowników Żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w placówce.

6.    Po przyjęciu dziecka do Żłobka pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres pobytu w danym dniu, aż do odebrania przez rodziców lub inne upoważnione osoby.

7.   Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach, zachowywaniu się dziecka w placówce.

8.  Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez imiennie upoważnioną dorosłą osobę.

9. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica lub inną osobę upoważnioną, po zakończeniu działalności Żłobka, a także w sytuacjach nie przybycia zawiadomionej osoby lub braku kontaktu z rodzicami zawiadamia się Dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub upoważniony przez Dyrektora pracownik Żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

10.     Dziecko korzystające z opieki żłobkowej zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ma prawo do:

a)       korzystania ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych przez 10-godzin dziennie,

b)         poszanowania godności i intymności,

c)          równego traktowania,

d)         nietykalności fizycznej,

e)         poszanowania tradycji kulturowej i religijnej oraz zwyczajów.

11.     Rodzice dziecka korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do:

a)  pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,

b)   pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

12. Rodzice dzieci korzystających ze Żłobka mogą wchodzić do sal pobytu dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Żłobka. Rodzic winien być informowany przez personel Żłobka o potrzebie zakładania w takich przypadkach ochraniaczy na obuwie lub zmiany (zdjęcia) obuwia.

13.     Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców:

a)   w miękkie domowe obuwie, za wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,

b) pampersy, bieliznę osobistą, środki higieny osobistej (chusteczki nawilżane),

c)     jeżeli dziecko korzysta z urządzeń lub aparatów, które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mają przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi.

14. Jeśli dziecko posiada inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego, rodzice powinni informować na bieżąco personel o takich potrzebach po to, by w granicach możliwości zapewnić dziecku optymalne warunki opieki.

15. Rodzice mają prawo do składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora. Informacja dotycząca możliwości składania skarg i wniosków zamieszczona jest w widocznym i dostępnym miejscu dla rodziców dzieci korzystających z usług Żłobka.

 

§ 10

Zarządzenia Dyrektora Żłobka wywieszane są na tablicach ogłoszeń, które znajdują się w pomieszczeniach Żłobka.

 

§ 11

1.W dniu przyjęcia do Żłobka rodzice dziecka przedstawiają następujące dokumenty:

a)  wypełnioną kartę zgłoszeniową dziecka do Żłobka (pobranie karty jest możliwe w Żłobku),

b)   aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (ważne 3 dni),

c) zaświadczenia z zakładu pracy rodziców o zatrudnieniu bądź ze szkoły o pobieraniu nauki przez rodzica (rodziców). - w razie potrzeby

2. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia Karty informacyjnej dotyczącej dziecka.

4. Rodzice są zobowiązani do uiszczania odpłatności związanych z pobytem dziecka w Żłobku, w terminie i na zasadach określonych przez Dyrektora.

  

§ 12

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze Żłobka może nastąpić w przypadku:

1.  Za wypowiedzeniem na wniosek rodziców z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia, dokonanym na co najmniej tydzień przed końcem miesiąca kalendarzowego.

2.  Ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) nie zgłoszenia się dziecka w ciągu jednego tygodnia od daty zapisania dziecka do  Żłobka, gdy rodzice nie powiadomią dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności,

b) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci oraz braku współpracy rodziców dziecka z placówki, w szczególności jeżeli rodzice dziecka nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka lub konsultacji psychologiczno-pedagogicznej dziecka,

c)  zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest przewlekle chore).

3. Dyrektor może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli rodzic zalega z należnymi opłatami za 2 miesiące.

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w Żłobku przez 30 dni w danym miesiącu kalendarzowym spowoduje skreślenie dziecka z listy korzystających ze Żłobka.

 

§ 13

  1. Personel Żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Żłobka.

2. Do Żłobka nie wolno przynosić własnych posiłków i zabawek, a także przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych dzieci (biżuteria, ostre przedmioty itp.).

 Rozdział IV

Organizacja Żłobka

§ 14

 

1.  Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Tuczna.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników administracji i obsługi.

3.      Dyrektor działa jednoosobowo w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Tuczna.

4.  W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik pisemnie wyznaczony przez Dyrektora.

5.         Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) organizowanie i tworzenie warunków pracy Żłobka w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy, zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy,

c) ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu,

d)    pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

e) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach go dotyczących,

f) kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń,

g)   sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka,

h) inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Żłobka,

i)  wykonywanie wszystkich czynności wynikających z działalności Żłobka jako zakładu użyteczności publicznej.

 § 15

 

W Żłobku funkcjonują następujące działy:

1.         Dział administracyjno-księgowy.

2.         Dział opiekuńczo-wychowawczy.

3.         Dział gospodarczy.  

§ 16

1.   Dział administracyjno-księgowy: Organizuje się wspólną obsługę finansową: Szkoły Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie, Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach, Publicznego Przedszkola w Tucznie oraz “TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie. (Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28.12.2018r. w sprawie: obsługi finansowej jednostek oświatowych w Gminie Tuczno i Publicznego Żłobka w Tucznie.

 

2.       Pracownikami działu opiekuńczo-wychowawczego są: opiekunowie.

2.1.    Pracownicy działu opiekuńczo-wychowawczego podlegają Dyrektorowi.

2.2.     Do zadań działu opiekuńczo-wychowawczego należy w szczególności:

a)  zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych,

b) zapewnienie dziecku maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce,

c) zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka,

d)  reagowanie na każdy płacz i wołanie dziecka, łagodne i wyrozumiałe traktowanie każdego dziecka,

e) współpraca z rodzicami dziecka w celu wypracowania wspólnej linii opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby oraz możliwości danego dziecka,

f) zapewnienie dziecku wyżywienia zgodnie z normami żywieniowymi oraz ewentualnymi indywidualnymi zaleceniami,

g) wyrabianie u dziecka nawyków prawidłowego i w miarę możliwości dziecka samodzielnego jedzenia,

h)  wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,

i) utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych (mycie rąk przed posiłkami, po korzystaniu z toalety),

j) odpowiednie przygotowywanie dzieci do zabawy, jedzenia, odpoczynku, wychodzenia na świeże powietrze,

k) tworzenie  planów zajęć danej grupie i konsultowanie ich z przełożonym,

l) realizacja zajęć edukacyjnych, opiekuńczo wychowawczych według miesięcznych planów pracy,

m) prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacją dziecka oraz pozostałej dokumentacji,

n) podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzeganie przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,

o)      przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce.

 

 

3.1.  Pracownicy działu gospodarczego - konserwator.  podlegają Dyrektorowi.

3.2.          Do zadań działu gospodarczego należy w szczególności:

  1. prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi środkami oraz materiałami,
  2. utrzymanie porządku w budynku i wokół niego (w obrębie należącym do Żłobka),
  3. przegląd i wskazywanie ewentualnych uszkodzeń na terenie Żłobka, zgłaszanie ich Dyrektorowi,
  4. przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce,

                 e)  pomoc działowi opiekuńczo-wychowawczemu w razie konieczności,

                 f)     dbanie o stan higieniczny naczyń, sprzętów i urządzeń.

 

4.        Szczegółowy zakres zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności opracowane przez Dyrektora. Konserwator wykonuje zadania na podstawie porozumienia z dyrektorem Publicznego Przedszkola w Tucznie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.  Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy Żłobka, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Żłobka, ustala Dyrektor w formie aktów prawa wewnętrznego.

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marzena Domańska

Data wytworzenia:
22 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Marzena Domańska

Data publikacji:
22 mar 2021, godz. 10:34

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Domańska

Data aktualizacji:
22 mar 2021, godz. 10:34