Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
"TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Statut

      załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2020 

Dyrektora “TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie

 

STATUT „TOLA” PUBLICZNEGO ŻŁOBKA

W TUCZNIE

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. „TOLA” PUBLICZNY ŻŁOBEK W TUCZNIE, zwany dalej „Żłobkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Tuczno działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nazwa Żłobka brzmi „TOLA” Publiczny Żłobek w Tucznie.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Tucznie przy ul. Wolności 3.

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Tuczna.

§ 3. 1. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Miasta i Gminy Tuczno.

2. W przypadku wolnych miejsc Żłobek może świadczyć usługi na rzecz dzieci mieszkańców innych gmin, na zasadzie ponoszenia pełnego kosztu pobytu.

§ 4. Żłobek używa pieczęci zgodnej z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji

§ 5. Celem działania Żłobka jest opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

 § 6. 1. Do zadań Żłobka należy:

1)   zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)   zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;

4)   zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa;

5)   promowanie wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków: higienicznych, zdrowego odżywiania i uczenia aktywnego spędzania czasu wolnego,

6)   wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem Żłobka, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, jest również, stosownie do rodzaju niepełnosprawności, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w otaczającym dziecko środowisku, z wykorzystaniem metod multisensorycznych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.

3. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:

1) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowania godności;

2) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości;

3) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy uwzględnieniu rodzaju niepełnosprawności;

4) zapewnienie dziecku wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej i diety dziecka, wynikającymi z norm żywienia;

5) współpraca z rodzicami poprzez prowadzenie porad i konsultacji oraz informowanie ich o zachowaniu i osiągnięciach dzieci,

6) współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci.

 

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci

      § 7. Zapisy do Żłobka odbywają się w trybie ciągłym. 

§ 8. Dzieci przyjmuje się w miarę posiadania wolnych miejsc.

§ 9. 1. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:

1) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym,

2) rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym,

3) których rodzice legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

2. Warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych ustala się następująco:

1)     dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, co do których brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do żłobka;

2)     dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania;

3)     dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne – bez względu na wiek dziecka.

§ 10.  Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

§ 11. W przypadku trwającej dłużej niż miesiąc usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku, dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego dalszej nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami, o ile przewidywany czas tej nieobecności jest znany dyrektorowi Żłobka.

 

Rozdział 4.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 12. W przypadku ciągłej nieobecności dziecka w Żłobku przez co najmniej 14 dni kalendarzowych odlicza się połowę opłaty za pobyt. W sytuacji, gdy nieobecność, o której mowa, przypada na przełomie dwóch miesięcy, odliczenia dokonuje się w miesiącu kończącym nieobecność.

§ 13. Opłata za wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej obecności dziecka w Żłobku. Termin płatności do 15 go dnia każdego miesiąca. Płatność dokonana po terminie obciążana jest odsetkami ustawowymi.

§ 14. Opłatę za wyżywienie pobiera się również w przypadku nieobecności dziecka, jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni nie poinformowali o zamiarze nieobecności co najmniej dzień wcześniej.

 

Rozdział 5.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 15. 1. Żłobek umożliwia udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku raz w roku w terminie ustalonym przez dyrektora Żłobka.

2. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku nie może wpływać negatywnie na proces wychowawczo – opiekuńczy ani na zdrowie dzieci.

 

Rozdział 6.

Organizacja Żłobka

§ 16. Żłobek funkcjonuje cały rok za wyjątkiem przerwy remontowo-porządkowej trwającej ostatniej 1 miesiąc (lipiec).

§ 17. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a w szczególności za realizację jego zadań.

3. Dyrektor zarządza Żłobkiem samodzielnie w granicach udzielonego mu przez Burmistrza Tuczna pełnomocnictwa.

4. Z dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Tuczna.

5. Dyrektor Żłobka jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy..

 

 

Rozdział 7.

Gospodarka finansowa

§ 18. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Organizuje się wspólną obsługę finansową: Szkoły Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie, Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach, Publicznego Przedszkola w Tucznie oraz “TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie. (Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28.12.2018r. w sprawie: obsługi finansowej jednostek oświatowych w Gminie Tuczno i Publicznego Żłobka w Tucznie.

 

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Tuczna.

 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 20. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marzena Domańska

Data wytworzenia:
22 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Marzena Domańska

Data publikacji:
22 mar 2021, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Domańska

Data aktualizacji:
22 mar 2021, godz. 10:38